Nyheter

Oppdatert: 15. des. 2020

Hils på Norsk nettverk for dataspillbedrifter!


Kjære samarbeidspartner,


2020 nærmer seg slutten. Ikke et øyeblikk for tidlig, vil mange si. Vi ser frem til et nytt år med nye ambisjoner. I den forbindelse har "Dataspillsenteret - norsk senter for spillutvikling» bestemt seg for å endre navn. «Dataspillsenteret» skriver seg fra en prosess der det ikke var avklart hva slags organisasjonsform vi skulle ha. Da vi ble stiftet i januar i år, ble vi etablert som en demokratisk medlemsforening for dataspillbedrifter. Vi endrer nå navn i tråd med dette. «Dataspillsenteret» vil være knyttet til vårt organisasjonsnummer frem til dette kan endres i Brønnøysundregistrene og vil alltid være en del av historien vår, men vi ønsker å gå inn i det nye året med ny giv og nytt navn.

Fra og med i dag skifter derfor Dataspillsenteret navn til det mer selvforklarende "Norsk nettverk for dataspillbedrifter», med stavelsesakronymet «Noneda» som kortform. Vi vil også løftet kommunikasjonsarbeid vårt og i større grad profilere prosjektene våre utad, i egne og andre kanaler. Dere finner mer informasjon om oss på våre nye nettsider, www.noneda.no.


Vi vokser, og i 2021 vår vi med oss Sylvia Keala Duerr som prosjektleder. Med nytt navn kommer ny kontaktinformasjon. Under er en oversikt over våre nye e-postadresser.


Ny kontaktinformasjon Tallak Rundholt, daglig leder tallak@noneda.no Sylvia Keala Duerr, prosjektleder sylvia@noneda.no Thomas Due Sivertsen, styreleder styreleder@noneda.no


Du kan lese mer om Dataspillsenteret på våre gamle nettsider her.2 visninger0 kommentarer

Oppdatert: 20. nov. 2020

I sitt forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 200 000 kroner til Dataspillsenteret (red.anm nå "Norsk nettverk for dataspillbedrifter").– Vi er utrolig glade for at kulturminister Abid Raja (V) og resten av regjeringen vil satse på dataspillnæringen. Spill er en viktig eksportvare for Norge, og bransjen er i rask vekst. Dette er en viktig anerkjennelse av de ambisjonene Dataspillsenteret har for utvikling av bransjen i hele Norge, sier daglig leder Tallak Rundholt.


Rundholt trekker frem samarbeid med utdanningssektoren som et potensielt prosjekt for Dataspillsenteret i 2021.


– Mange av våre medlemmer har etterlyst et tettere samarbeid med spillutdanningene. Flere universiteter og høgskoler ønsker det samme. Jeg vil samtidig understreke at vi er en demokratisk organisasjon som er opptatt av å lytte til våre medlemsbedrifter, så vi skal ha en grundig prosess for å stake ut kursen videre.

2 visninger0 kommentarer

Oppdatert: 12. nov. 2020

Som en del av prosjektet "Boost", har Marianne Lerdahl og Ole Andreas Haley utarbeidet en rapport om dataspillutvikleres tilgang til tilskuddsordninger og andre finansieringskilder. Rapporten er klar i sin konklusjon: Enklere og mer oversiktlig tilgang til finansieringskilder må på plass for at bransjen skal kunne utnytte hele potensialet for videre vekst.


Den norske dataspillbransjen har vokst kraftig de siste ti-femten årene. Næringen preges først og fremst av mange dyktige, kunnskapsrike og hardtarbeidende mennesker som brenner for det de gjør. Samtidig er det slik at det i en fersk bransje finnes potensial for forbedringer. Bedre tilgang på kapital i næringen er et gjennomgående ønske ikke bare blant dataspillselskapene selv, men også hos offentlige myndigheter. Prosjektet «Boost» er et forsøk på å dekke noe av dette behovet.


Det er ikke uventet ulike oppfatninger av hvor godt dagens finansieringssystem fungerer, både blant spillutviklere, offentlige tilskuddsforvaltere og private investorer. Dataspillbransjen er en kulturnæring som omfatter mange ulike typer selskaper, fra små indie-utviklere med et kunstnerisk fokus, til større, mer kommersielt orienterte aktører. Ulike selskaper har ulike behov. Dataspillsenteret er en demokratisk samarbeidsorganisasjon etablert som et virkemiddel for å få gjennomført tiltak og prosjekter bransjen som helhet kan nyte godt av. «Boost» og spillfinansieringsportalen er et slikt prosjekt.


Særegenheter ved måten utviklingen av dataspill er finansiert på gjør at også selskaper med et kommersielt fokus kan ha behov for offentlig drahjelp i tidlige faser. Felles for bransjen er et behov for økt tilgang på kunnskap om tilskuddsordninger og andre finansieringskilder. Dataspillsenteret har derfor fått utviklet en portal som kan samle både statlige, fylkeskommunale, kommunale, og private ideelle og kommersielle tilskuddsordninger, lån og andre finansieringskilder.


Dataspillsenterets initiativ og prosjekter skal ta sikte på å komplimentere det arbeidet som allerede gjøres av aktører som Virke Produsentforeningen og NFI. I vår formålsparagraf heter det at Dataspillsenterets visjon er å være en døråpner, veileder og bindeledd for alle aktører innen feltet. Vår styrke er handlingsrommet som gir oss muligheten til å utvikle prosjekter uavhengig av om de involverte aktørene er offentlige, private, ideelle, kommersielle eller sågar i det hele tatt medlemmer hos oss.

Rapporten, samt portalen som lanseres parallelt, er første del av et større prosjekt. Hverken rapporten eller portalen dekker alle problemstillinger eller finansieringskilder. Tilbakemeldinger fra bransjen generelt og brukerne av portalen spesielt vil legge premissene for videre arbeid.


Jeg vil rette en stor takk til Marianne Lerdahl og Ole Andreas Haley for imponerende godt arbeid både med utviklingen av rapporten og portalen, og til Spillmakerlauget Vest sin styreleder Jan Heigl for uvurderlig oppfølging og organisatorisk hukommelse underveis i prosessen. Avslutningsvis må takk også gå til Kulturrådet, Mediefondet Zefyr og Bergen kommune, som har bidratt til finansieringen av prosjektet.


Tallak Rundholt Daglig leder Dataspillsenteret - norsk senter for spillutvikling

Tilstandsrapport - Dataspillfinansiering
.
• 1.67MB

4 visninger0 kommentarer
1
2