Søk
  • Noneda

Dagens finansieringsordning for dataspill må forbedres, viser ny rapport

Oppdatert: 12. nov. 2020

Som en del av prosjektet "Boost", har Marianne Lerdahl og Ole Andreas Haley utarbeidet en rapport om dataspillutvikleres tilgang til tilskuddsordninger og andre finansieringskilder. Rapporten er klar i sin konklusjon: Enklere og mer oversiktlig tilgang til finansieringskilder må på plass for at bransjen skal kunne utnytte hele potensialet for videre vekst.


Den norske dataspillbransjen har vokst kraftig de siste ti-femten årene. Næringen preges først og fremst av mange dyktige, kunnskapsrike og hardtarbeidende mennesker som brenner for det de gjør. Samtidig er det slik at det i en fersk bransje finnes potensial for forbedringer. Bedre tilgang på kapital i næringen er et gjennomgående ønske ikke bare blant dataspillselskapene selv, men også hos offentlige myndigheter. Prosjektet «Boost» er et forsøk på å dekke noe av dette behovet.


Det er ikke uventet ulike oppfatninger av hvor godt dagens finansieringssystem fungerer, både blant spillutviklere, offentlige tilskuddsforvaltere og private investorer. Dataspillbransjen er en kulturnæring som omfatter mange ulike typer selskaper, fra små indie-utviklere med et kunstnerisk fokus, til større, mer kommersielt orienterte aktører. Ulike selskaper har ulike behov. Dataspillsenteret er en demokratisk samarbeidsorganisasjon etablert som et virkemiddel for å få gjennomført tiltak og prosjekter bransjen som helhet kan nyte godt av. «Boost» og spillfinansieringsportalen er et slikt prosjekt.


Særegenheter ved måten utviklingen av dataspill er finansiert på gjør at også selskaper med et kommersielt fokus kan ha behov for offentlig drahjelp i tidlige faser. Felles for bransjen er et behov for økt tilgang på kunnskap om tilskuddsordninger og andre finansieringskilder. Dataspillsenteret har derfor fått utviklet en portal som kan samle både statlige, fylkeskommunale, kommunale, og private ideelle og kommersielle tilskuddsordninger, lån og andre finansieringskilder.


Dataspillsenterets initiativ og prosjekter skal ta sikte på å komplimentere det arbeidet som allerede gjøres av aktører som Virke Produsentforeningen og NFI. I vår formålsparagraf heter det at Dataspillsenterets visjon er å være en døråpner, veileder og bindeledd for alle aktører innen feltet. Vår styrke er handlingsrommet som gir oss muligheten til å utvikle prosjekter uavhengig av om de involverte aktørene er offentlige, private, ideelle, kommersielle eller sågar i det hele tatt medlemmer hos oss.

Rapporten, samt portalen som lanseres parallelt, er første del av et større prosjekt. Hverken rapporten eller portalen dekker alle problemstillinger eller finansieringskilder. Tilbakemeldinger fra bransjen generelt og brukerne av portalen spesielt vil legge premissene for videre arbeid.


Jeg vil rette en stor takk til Marianne Lerdahl og Ole Andreas Haley for imponerende godt arbeid både med utviklingen av rapporten og portalen, og til Spillmakerlauget Vest sin styreleder Jan Heigl for uvurderlig oppfølging og organisatorisk hukommelse underveis i prosessen. Avslutningsvis må takk også gå til Kulturrådet, Mediefondet Zefyr og Bergen kommune, som har bidratt til finansieringen av prosjektet.


Tallak Rundholt Daglig leder Dataspillsenteret - norsk senter for spillutvikling

Tilstandsrapport - Dataspillfinansiering
.
Download • 1.67MB

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle